BỘ NN&PTNT ĐỀ XUẤT BÃI BỎ 34,2% ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC