BỘ Y TẾ ĐỀ XUẤT TĂNG MỨC PHẠT ĐỐI VỚI VI PHẠM VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC