CHUYỆN ỨNG DỤNG CNTT TRONG DN : KHÔNG PHẢI LÀ DN CÔNG NGHỆ MỚI CẦN ỨNG DỤNG

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC