KIẾN NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ: www.fbnc.vn www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV http://tv.zing.vn/Tin-Tuc-FBNC