Văn hóa doanh nghiệp, với giá trị cốt lõi, tầm nhìn và sứ mệnh làm nền tảng, chính là bản sắc và động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững qua việc kinh doanh, tuyển dụng và giữ chân nhân tài. Để hiểu rõ hơn về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn liền với tăng trưởng, tất cả sẽ có trong talk show hôm nay.

Xem chương trình Smart Growth tại kênh youtube FBNC Vietnam: Youtube/Smart-Growth