Thật thật giả giả giả giả thật thật… giờ tìm thông tin cũng không hề dễ. Số phát sóng kỳ này, chị Vanessa sẽ chỉ cho chúng ta vài típ hay để tìm được thông tin bổ.